HTML 5 <input> autofocus 属性

实例

文本输入字段被设置为当页面加载时获得焦点:

<form action="demo_form.asp">
  First name:<input type="text" name="fname"
autofocus="autofocus" /><br />
  Last name: <input type="text" name="lname"
/><br />
  <input type="submit" />
</form>

定义和用法

autofocus 属性规定当页面加载时 input 元素应该自动获得焦点。

如果使用该属性,则 input 元素会获得焦点。

HTML 4.01 与 HTML 5 之间的差异

autofocus 属性是 HTML5 中的新属性。

语法

<input autofocus="autofocus">
如果引用本站的原创文章,请注明原文链接:,本站保留追究责任的权利!
评论已关闭。