Python max()方法


描述

Python max() 方法返回字符串中最大的字母。

语法

max()方法语法:

max(str)

参数

  • str — 字符串。

返回值

返回字符串中最大的字母。

实例

以下实例展示了max()函数的使用方法:

#!/usr/bin/python

str = "this is really a string example....wow!!!";
print "Max character: " + max(str);

str = "this is a string example....wow!!!";
print "Max character: " + max(str);

以上实例输出结果如下:

Max character: y
Max character: x
如果引用本站的原创文章,请注明原文链接:,本站保留追究责任的权利!