Python运算符—算术运算符

算术运算符用于基本的算术运算,例如日常的 + – * /等,以下假设变量a为10,变量b为20:


运算符 描述 实例
+ 加 – 两个对象相加 a + b 输出结果 30
减 – 得到负数或是一个数减去另一个数 a – b 输出结果 -10
* 乘 – 两个数相乘或是返回一个被重复若干次的字符串 a * b 输出结果 200
/ 除 – x除以y b / a 输出结果 2
% 取模 – 返回除法的余数 b % a 输出结果 0
** 幂 – 返回x的y次幂 a**b 为10的20次方, 输出结果 100000000000000000000
// 取整除 – 返回商的整数部分 9//2 输出结果 4 , 9.0//2.0 输出结果 4.0

以下实例演示了Python所有算术运算符的操作:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-

a = 21
b = 10
c = 0

c = a + b
print "1 - c 的值为:", c

c = a - b
print "2 - c 的值为:", c 

c = a * b
print "3 - c 的值为:", c 

c = a / b
print "4 - c 的值为:", c 

c = a % b
print "5 - c 的值为:", c

# 修改变量 a 、b 、c
a = 2
b = 3
c = a**b 
print "6 - c 的值为:", c

a = 10
b = 5
c = a//b 
print "7 - c 的值为:", c

以上实例输出结果:

1 - c 的值为: 31
2 - c 的值为: 11
3 - c 的值为: 210
4 - c 的值为: 2
5 - c 的值为: 1
6 - c 的值为: 8
7 - c 的值为: 2

 

原文链接:,转发请注明来源!

发表评论